Ogólne warunki skupu, sprzedaży i dostaw firmy
Recycling-Service Ferfecki GmbH
Wersja z: 04.10.2018

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze warunki umów mają zastosowanie dla przedsiębiorców, podmiotów prawnych prawa publicznego lub specjalnego funduszu prawa publicznego zgodnie z § 310 ustęp 1 Kodeksu cywilnego [BGB].

1.2. W przypadku ofert skupu i sprzedaży surowców wtórnych obowiązują tylko Ogólne Warunki Umów firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH. Warunki te mają status rozstrzygający i wiążący przez cały okres trwania relacji biznesowej, nawet bez wyraźnej deklaracji.

1.3. Własne warunki handlowe kupujących / sprzedających nie są wiążące dla Recycling-Service Ferfecki GmbH, chyba że Recycling-Service GmbH wyraźnie zgodzi się na te warunki.

2. Oferta

2.1. O ile nie uzgodniono inaczej, oferty firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH są niewiążące.

2.2. Uzupełnienia, zmiany lub inne umowne uzgodnienia dodatkowe muszą zostać ujęte na piśmie. Wyklucza to możliwość ustnych uzgodnień dodatkowych. Forma pisemna może być zachowana również poprzez faks lub pocztę elektroniczną.

2.3. Recycling-Service Ferfecki GmbH udziela gwarancji tylko w przypadku specjalnej umowy. Taka umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Odniesienie do kodów odpadów służy wyłącznie opisowi towarów recyklingowych i nie stanowi gwarancji.

2.4. Rozstrzygające dla treści i zakresu umowy jest pisemne potwierdzenie firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH.

3. Ceny skupu

3.1. Podczas skupu tworzyw sztucznych obowiązuje „procedura odwrotnego obciążenia“. Wszystkie podane ceny są cenami netto bez podatku VAT.

3.2. Ceny podane za odbiór i utylizację towarów są cenami netto, do których należy doliczyć ustawowy podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Podatek ten zostanie naliczony w fakturze według obowiązującej stawki zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

3.3. Ceny skupu są cenami netto, obowiązującymi w miejscu lokalizacji towaru, przy czym sprzedający jest odpowiedzialny za załadunek, zabezpieczenie ładunku i dostarczenie dokumentów załadunkowych, wymaganych prawem dokumentów towarzyszących - w tym wszelkich deklaracji celnych.

4. Ceny sprzedaży

4.1. Podczas sprzedaży tworzyw sztucznych obowiązuje „procedura odwrotnego obciążenia“. Wszystkie podane ceny są cenami netto.

4.2. W przypadku sprzedaży towarów do utylizacji wynagrodzenie fakturowane jest z doliczeniem ustawowego podatku VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

4.3. W przypadku sprzedaży towaru przez Recycling-Service Ferfecki GmbH, ceny nie obejmują kosztów opakowania, załadunku i wysyłki, a w przypadku dostaw eksportowych także ceł, opłat i innych danin publicznych. Zostaną one naliczone osobno, chyba że strony uzgodnią inaczej na piśmie.

5. Warunki płatności, informacje kredytowe

5.1. O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku sprzedaży towaru przez Recycling-Service Ferfecki GmbH cenę zakupu należy zapłacić przed przekazaniem przedmiotu zakupu i bez potrąceń, natychmiast po otrzymaniu faktury.

5.2. Recycling-Service Ferfecki GmbH ma prawo do realizacji zaległych dostaw i usług tylko za przedpłatą lub kaucją, jeśli po zawarciu umowy dowie się, że roszczenie o zapłatę jest zagrożone z powodu niewypłacalności kupującego.

5.3. Polecenia zapłaty, czeki lub weksle będą akceptowane tylko po zawarciu specjalnej umowy i - z naliczeniem wszystkich opłat windykacyjnych i dyskontowych - tylko w celu wypełnienia zobowiązania.

5.4. Odsetki za zwłokę oblicza się zgodnie z § 288 ustęp 2 Kodeksu cywilnego w wysokości 9 punktów procentowych powyżej stopy bazowej.

5.5. Kupujący upoważnia Recycling-Service Ferfecki GmbH do uzyskiwania od swoich banków podczas wszystkich transakcji informacji o swojej zdolności kredytowej i wypłacalności.

5.6. W przypadku skupu towarów przez Recycling-Service Ferfecki GmbH wynagrodzenie jest płatne w terminie 30 dni od dnia dostarczenia towaru do miejsca przeznaczenia, po potwierdzeniu przez kupującego, że towar jest wolny od wad i zgodny z umową, chyba że strony postanowiły inaczej.


6. Potrącenia i prawo zatrzymania

W przypadku sprzedaży towaru przez Recycling-Service Ferfecki GmbH, kupujący ma prawo do wstrzymania płatności lub potrącenia roszczeń wzajemnych tylko w zakresie, w jakim jego roszczenia wzajemne są bezsporne lub prawomocnie stwierdzone; poza tym prawo do wstrzymania płatności przysługuje, jeżeli jego roszczenie wzajemne jest oparte na tym samym stosunku umownym.

7. Czas dostawy

7.1. W przypadku sprzedaży towaru przez Recycling-Service Ferfecki GmbH, czas dostawy podany jest w informacji zawartej w potwierdzeniu - z zastrzeżeniem prawidłowego i terminowego własnego zaopatrzenia / dostarczenia towaru. Życzenia kupującego dotyczące terminu dostawy będą uwzględniane w miarę możliwości, ale nie są wiążące.

7.2. W przypadku sporów pracowniczych, wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód poza obszarem gospodarczym Recycling-Service Ferfecki GmbH, a także przeszkód, za które odpowiedzialny jest dostawca, termin dostawy lub okres dostawy przedłuża się o czas opóźnienia dostawy spowodowany tymi okolicznościami. Obowiązuje to odpowiednio, jeśli przeszkody wystąpią podczas już istniejącego opóźnienia dostawy.

Kupujący może zażądać od Recycling-Service Ferfecki GmbH deklaracji, czy chcemy odstąpić od umowy lub dostarczyć towar w rozsądnym terminie. Jeśli Recycling-Service Ferfecki GmbH nie zdeklaruje się niezwłocznie w tym zakresie, kupujący może odstąpić od umowy. W takich przypadkach roszczenia odszkodowawcze są wykluczone. Recycling-Service Ferfecki GmbH nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za dostawy opóźnione lub niewykonane z powodu winy jego dostawców. Recycling-Service Ferfecki GmbH zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego ewentualnych roszczeń odszkodowawczych wobec swojego dostawcy.

7.3. Prawo kupującego do odszkodowania za szkody spowodowane opóźnioną dostawą (§ 280 ustęp 1, ustęp 2 Kodeksu cywilnego w związku z § 286 Kodeksu cywilnego) jest w przypadku niewielkiego zaniedbania ograniczone do maksymalnie 5% uzgodnionej ceny zakupu netto.

7.4. Wszelkie inne roszczenia odszkodowawcze kupującego z powodu opóźnionej dostawy są w przypadku lekkiego zaniedbania wykluczone. Ze względu na opóźnienie dostawy z powodu niewielkiego zaniedbania kupujący nie może dochodzić w szczególności odszkodowania zamiast świadczenia (§ 280 ustęp 1, ustęp 3 Kodeksu cywilnego w związku z § 281 ustęp 1 Kodeksu cywilnego).

7.5. Jeżeli Recycling-Service Ferfecki GmbH dokonuje skupu towarów, sprzedający zobowiązuje się dostarczyć / przekazać towary w uzgodnionym terminie dostawy - w tym załadować pojazdy i dostarczyć dokumenty dostawy, wymagane prawem dokumenty towarzyszące, deklaracje celne itp. Jeśli zalega on z dostarczeniem towaru w uzgodnionym terminie, zwalnia Recycling-Service Ferfecki GmbH ze wszystkich roszczeń odszkodowawczych wynikających z tego opóźnienia.

8. Przejście ryzyka oraz wysyłka i odbiór zakupionego przedmiotu

8.1. W przypadku sprzedaży towarów przez Recycling-Service Ferfecki GmbH, ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia się towaru przechodzi na kupującego z chwilą jego przekazania. Jeżeli kupujący zażąda wysłania towaru do określonego przez siebie miejsca, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia towaru przechodzi na kupującego z chwilą przekazania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie lub instytucji odpowiedzialnej w inny sposób za wysyłkę, bez względu na to, czy wysyłka jest realizowana z miejsca wykonania zobowiązania i kto ponosi koszty wysyłki. Jeżeli towary są gotowe do wysyłki, a wysyłka lub odbiór opóźnia się z przyczyn, za które Recycling-Service Ferfecki GmbH nie ponosi odpowiedzialności, ryzyko przechodzi na kupującego z chwilą otrzymania powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki.

8.2. Recycling-Service Ferfecki GmbH ubezpieczy przedmiot zakupu od szkód transportowych wyłącznie na wyraźne życzenie kupującego i na jego koszt.

9. Prawa gwarancyjne w przypadku sprzedaży

9.1. W przypadku sprzedaży towarów recyklingowych wszelka odpowiedzialność za wady rzeczowe, a tym samym wszelkie prawa gwarancyjne są wykluczone. Nie dotyczy to rażącego zawinienia lub naruszenia życia, ciała lub zdrowia. Wyłączenie gwarancji nie ma również zastosowania, jeśli firma Recykling-Service Ferfecki GmbH podstępnie ukrywa wadę lub udzieliła gwarancji właściwości przedmiotu zakupu.

9.2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia dostarczonego towaru - bez zawinionej zwłoki. Wszystkie oczywiste i/lub rozpoznane wady, braki i błędne dostawy należy odnotować w dowodzie dostawy. Nie narusza to dalszych obowiązków handlowca, określonych w § 377 Kodeksu handlowego.

9.3. W przypadku stwierdzenia wady kupujący nie może dysponować towarem, dopóki nie zostanie osiągnięte porozumienie w sprawie rozpatrzenia reklamacji. Towar należy odseparować. Nie wolno go mieszać z innymi towarami kupującego. Jeżeli tak się stanie, roszczenia reklamacyjne są wykluczone. W razie wątpliwości do oceny musi zostać powołany rzeczoznawca właściwy dla siedziby kupującego.

9.4. Kupujący jest zobowiązany dać firmie Recycling-Service Ferfecki GmbH możliwość ustalenia reklamowanej wady na miejscu. W przypadku uzasadnionych reklamacji firma Recycling-Service Ferfecki GmbH wg własnego uznania dokona kolejnej dostawy lub wymieni towar. Niewielkie odchylenia od uzgodnionej jakości lub nieznaczne upośledzenie użyteczności nie uzasadniają prawa kupującego do żądania działań naprawczych.

9.5. Roszczenia gwarancyjne firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH wobec jej dostawców zostają przeniesione na nabywcę w celu ich egzekucji.


10. Prawa gwarancyjne w przypadku skupu

10.1. W przypadku skupu przez Recycling-Service Ferfecki GmbH sprzedający określa towary pod względem rodzaju i jakości. Recycling-Service Ferfecki GmbH zazwyczaj nie widzi towarów i musi polegać na informacjach dostarczonych przez sprzedającego. Nie może sprawdzić towaru w rozumieniu § 377 Kodeksu handlowego [HGB], ani odpowiednio go zakwestionować. W związku z tym sprzedający gwarantuje, że oferowane przez niego towary mają wskazane właściwości i że wysłane zostaną tylko te towary. Gwarantuje, że nie będzie nieprawidłowego załadunku inaczej zadeklarowanymi towarami i jest za to odpowiedzialny.

10.2. Recycling-Service Ferfecki GmbH scedowała obowiązki dotyczące reklamacji i kontroli na swoich kupujących / nabywców. Zareklamują / sprawdzą oni towary za firmę Recycling-Service Ferfecki GmbH w rozumieniu § 377 Kodeksu handlowego w terminie 14 dni od ich dostawy. Sprzedający wyraźnie uznaje 14-dniowy termin na zakwestionowanie towaru za odpowiedni i wystarczający. Jeśli w tym czasie nie nastąpi zakwestionowanie towaru z powodu wad, można założyć prawidłowe dostarczenie towaru. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowych lub wadliwych dostaw, odpowiedzialność za nie ponosi sprzedający i zwalnia firmę Recycling-Service Ferfecki GmbH z wszelkich roszczeń.

11. Odpowiedzialność w przypadku skupu

11.1. Jeżeli przedmiot zakupu nie ma gwarantowanej jakości, sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi. W tym kontekście należy zwrócić szczególną uwagę na ruch / transporty transgraniczne, podczas których na pojeździe mogą znajdować się tylko towary zadeklarowane zgodnie z listą odpadów. Odsyła się do wykazu odpadów w załączniku III, III a, III b, podanego w art. 18 rozporządzenia UE nr 1013/2006.

11.2. Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile Recycling-Service Ferfecki GmbH dochodzi roszczeń odszkodowawczych z powodu umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, w tym umyślnego działania lub rażącego zaniedbania ze strony jego przedstawicieli lub pomocników w wykonaniu zobowiązania.

11.3. Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za zawinione naruszenie istotnych zobowiązań umownych, w tym ponosi odpowiedzialność również za rażące zaniedbania ze strony pracowników niepełniących funkcji kierowniczych oraz za lekkie zaniedbania.

11.4. Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody związane z naruszeniem życia, ciała lub zdrowia, wynikające z niedbałego naruszenia obowiązków przez sprzedającego, bądź umyślnego lub niedbałego naruszenia obowiązków przez jednego z jego przedstawicieli lub pomocników w wykonaniu zobowiązania.

12. Odpowiedzialność w przypadku sprzedaży

Podczas sprzedaży towarów przez firmę Recycling-Service Ferfecki GmbH ponosi ona następującą odpowiedzialność:

12.1. Jeżeli przedmiot zakupu nie ma gwarantowanych właściwości, wynika to z błędnej dostawy sprzedającego z transakcji skupu, który z kolei zwolnił Recycling-Service Ferfecki GmbH z wszelkich roszczeń odszkodowawczych. Recycling-Service Ferfecki przenosi niniejszym roszczenia odszkodowawcze na kupującego, który jednocześnie zobowiązuje się dochodzić wszelkich roszczeń odszkodowawczych w ramach przepisów ustawowych przeciwko sprzedającemu, który dostarczył towar firmie Recycling-Service Ferfecki GmbH. Kupujący wyraźnie zwalnia Recycling-Service Ferfecki GmbH z roszczeń odszkodowawczych.

12.2. W przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych Recycling-Service Ferfecki GmbH ponosi odpowiedzialność nawet w przypadku rażącego zaniedbania ze strony pracowników niepełniących funkcji kierowniczych i lekkiego zaniedbania, w tym drugim przypadku ograniczoną do typowej dla umowy, dającej się racjonalnie przewidzieć szkody.

12.3. Recycling-Service Ferfecki GmbH ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody lub naruszenie życia, ciała lub zdrowia, które są wynikiem niedbałego naruszenia obowiązków przez Recycling-Service Ferfecki GmbH, bądź umyślnego lub nieumyślnego naruszenia obowiązków przez jednego z jego przedstawicieli lub pomocników w wykonaniu zobowiązania. Odpowiedzialność za szkody jest ograniczona do dającej się przewidzieć, typowej szkody.

12.4. Recycling-Service Ferfecki GmbH odpowiada wyłącznie za szkody poniesione przez kupującego, spowodowane wadą fizyczną przedmiotu zakupu, a niespowodowane przez sam przedmiot zakupu, tylko

w przypadku rażącego zawinienia,
w przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia,
w przypadku zawinionego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, które zagraża osiągnięciu celu umownego w odniesieniu do typowej szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy,
w przypadku braku wyraźnie zagwarantowanych właściwości przedmiotu zakupu, jeżeli zagwarantowanie służyło zabezpieczeniu kupującego przed szkodami, które nie powinny wystąpić w przedmiocie zakupu,
jak również w przypadku podstępnego zatajenia wad lub udzielenia gwarancji na właściwości przedmiotu zakupu.

13. Pozostałe roszczenia odszkodowawcze

Dalsza odpowiedzialność za szkody niż przewidziana w regulacjach niniejszych warunków umownych jest wykluczona - niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń odszkodowawczych wynikających z przedumownego lub umownego naruszenia obowiązku, zwłoki lub niedozwolonego działania.


14. Prawo firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH do odstąpienia od umowy

14.1. Recycling-Service Ferfecki GmbH ma prawo odstąpić w całości lub w części od umowy, jeżeli kupujący w przypadku uzgodnienia zapłaty w ratach zalega z zapłatą dwóch kolejnych rat lub z zapłatą znacznej części należnej raty.

14.2. Recycling-Service Ferfecki GmbH ma również prawo odstąpić w całości lub w części od umowy, jeżeli kupujący złoży wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego lub porównywalnego postępowania prawnego, bądź jeżeli takie postępowanie zostanie wszczęte lub jeżeli jego wszczęcie zostanie odrzucone z powodu braku masy upadłościowej.

15. Wykluczenie odpowiedzialności w przypadku siły wyższej

15.1. Jeżeli Recycling-Service Ferfecki GmbH nie może wywiązać się ze swojego obowiązku w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych, nadzwyczajnych okoliczności, których nie może uniknąć pomimo zachowania należnej staranności - np. awarie, interwencje organów administracji, opóźnienia w dostawie niezbędnych surowców i materiałów budowlanych, trudności z zaopatrzeniem w energię - jeśli wykonanie świadczenia nie jest niemożliwe, czas dostawy zostanie przedłużony w rozsądnym zakresie.

15.2. Jeśli wykonanie świadczenia stanie się niemożliwe z powodu wyżej wymienionych okoliczności, Recycling-Service Ferfecki GmbH zostaje zwolniona z wykonania świadczenia.

15.3. Również w przypadku strajku i blokady, jeśli wykonanie dostawy lub usługi nie jest niemożliwe, obowiązek dostawy zostanie przedłużony w rozsądnym zakresie. Jeśli wykonanie świadczenia stanie się niemożliwe, firma Recycling-Service Ferfecki GmbH jest zwolniona z obowiązku jego wykonania.

15.4. Jeżeli czas dostawy ulegnie zmianie w wyżej wymienionych przypadkach lub jeśli firma Recycling-Service Ferfecki zostanie zwolniona z obowiązku dostawy, wszelkie wynikające z tego roszczenia odszkodowawcze i prawa do odstąpienia od umowy przez kupującego nie mają zastosowania.

16. Zastrzeżenie własności

16.1. Do chwili pełnej zapłaty wszystkich należności wynikających ze stosunków handlowych między Recycling-Service Ferfecki GmbH i kupującym towar pozostaje własnością firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH. Umieszczenie poszczególnych należności na bieżącej fakturze, jak również salda i ich uznanie nie wpływa na zastrzeżenie własności. Zapłatę uznaje się za zrealizowaną dopiero z chwilą otrzymania równowartości przez firmę Recycling-Service Ferfecki GmbH.

16.2. W przypadku postępowania niezgodnego z umową Recycling-Service Ferfecki GmbH ma prawo do odbioru zastrzeżonych towarów. Odebranie oraz zajęcie towarów objętych zastrzeżeniem własności przez Recycling-Service Ferfecki GmbH nie jest odstąpieniem od umowy.

16.3. Kupujący ma prawo do odsprzedaży zastrzeżonych towarów w toku zwykłej działalności gospodarczej; nie ma jednak prawa do cesji zabezpieczeń.

16.4. Kupujący przenosi roszczenie z odsprzedaży zastrzeżonych towarów na Recycling-Service Ferfecki GmbH; Recycling-Service Ferfecki GmbH przyjmuje tę cesję. Niezależnie od cesji i prawa firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH do ściągnięcia należności, kupujący ma prawo ściągnięcia należności, o ile wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec Recycling-Service Ferfecki GmbH i nie popadnie w trudności finansowe. Na żądanie Recycling-Service Ferfecki GmbH kupujący musi podać niezbędne do ściągnięcia informacje o scedowanych należnościach firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH i powiadomić swoich dłużników o cesji.

16.5. Kupujący musi niezwłocznie poinformować sprzedającego na piśmie o przymusowych środkach egzekucyjnych osób trzecich w odniesieniu do towarów objętych zastrzeżeniem własności lub roszczenia z tego tytułu, przekazując dokumenty niezbędne do interwencji. Jeżeli strona trzecia nie jest w stanie zwrócić firmie Recycling-Service Ferfecki GmbH sądowych lub pozasądowych kosztów powództwa zgodnie z § 771 Kodeksu postępowania cywilnego [ZPO], kupujący firmy Recycling-Service Ferfecki GmbH ponosi odpowiedzialność za poniesione koszty. W przypadku zajęcia towarów objętych zastrzeżeniem własności, kupujący musi zwrócić firmie Recycling-Service Ferfecki GmbH również wszelkie poniesione koszty zwrotu.

16.6. Recycling Service Ferfecki GmbH zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenia, do których jest uprawniona zgodnie z powyższymi postanowieniami, według własnego uznania i na wniosek kupującego, o ile ich wartość przekracza zabezpieczone roszczenie o 20% lub więcej.

17. Klauzula salwatoryjna

17.1. Dla kwestii nieuregulowanych w tych warunkach umownych zastosowanie mają przepisy ustawowe. Chyba, że strony umowy wyraźnie uzgodniły inaczej na piśmie.

17.2. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych warunków umownych będzie nieskuteczne lub niewykonalne, nie narusza to skuteczności prawnej pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznych / niewykonalnych postanowień przyjmuje się takie skuteczne postanowienie, które jest najbliższe celom gospodarczym zamierzonym przez strony umowy. To samo dotyczy ewentualnych luk.

17.3. Jeżeli w niniejszych ogólnych warunkach handlowych przewidziana jest klauzula formy pisemnej, odstępstwa od niej można wprowadzać wyłącznie na piśmie.

18. Język umowy

Językiem negocjacji i umowy jest język polski, niemiecki i angielski. Oznacza to również, że umowa jest realizowana ustnie i pisemnie w języku niemieckim / polskim / angielskim.

19. Obowiązujące prawo

Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, norm kolizyjnych i międzynarodowego prawa prywatnego.

20. Miejsce jurysdykcji

Jurysdykcja jest według wyboru Recycling-Service Ferfecki GmbH zgodna z jurysdykcją ogólną lub Niemcy miejscowość Kleve

teaser produktpalette

Handel surowcami wtórnymi

                      więcej

             Tworzywa szuczne, Makulatura

teaser zertifikat

Certyfikaty

więcej

teaser kontakt

Kontakt

więcej


Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.